เข้าสู่ระบบ
แสดงรหัสผ่าน
จำนวนตำบล
 
38 แห่ง
จำนวนเด็ก
 
7448 คน
จำนวน อสม.
 
1990 คน
คัดกรองแล้ว
 
2528 คน
พื้นที่ทำงานเยี่ยมบ้านคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น

สาระความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย