วิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุแรกเกิด - 1 เดือน
อายุ 1 - 2 เดือน
อายุ 3 - 4 เดือน
อายุ 5 - 6 เดือน
อายุ 9 เดือน
อายุ 1 ปี 6 เดือน
อายุ 1 ปี 7 เดือน – 2 ปี
อายุ 2 ปี 1 เดือน – 2 ปี 5 เดือน
อายุ 2 ปี 6 เดือน
อายุ 2 ปี 7 เดือน – 3 ปี
อายุ 3 ปี 1 เดือน – 3 ปี 5 เดือน
อายุ 3 ปี 6 เดือน
อายุ 3 ปี 7 เดือน – 4 ปี
อายุ 4 ปี 1 เดือน – 4 ปี 6 เดือน
อายุ 4 ปี 7 เดือน – 4 ปี 11 เดือน
อายุ 5 ปี
อายุ 5 ปี 1 เดือน – 5 ปี 6 เดือน
อายุ 5 ปี 7 เดือน – 6 ปี
อายุ 6 ปี 1 เดือน – 6 ปี 6 เดือน