แบบบันทึกพัฒนาการ 23 ช่วงวัย
 1. อายุแรกเกิด - 1 เดือน
 2. อายุ 1 เดือน - 2 เดือน
 3. อายุ 3 เดือน - 4 เดือน
 4. อายุ 5 เดือน - 6 เดือน
 5. อายุ 7 เดือน - 8 เดือน
 6. อายุ 9 เดือน
 7. อายุ 10 เดือน - 1 ปี (10 – 12 เดือน)
 8. อายุ 1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน (13 – 15 เดือน)
 9. อายุ 1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน (16 – 17 เดือน)
 10. อายุ 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน)
 11. อายุ 1 ปี 7 เดือน - 2 ปี (19 - 24 เดือน)
 12. อายุ 2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน (25 – 29 เดือน)
 13. อายุ 2 ปี 6 เดือน (30 เดือน)
 14. อายุ 2 ปี 7 เดือน - 3 ปี (31 – 36 เดือน)
 15. อายุ 3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน (37 – 41 เดือน)
 16. อายุ 3 ปี 6 เดือน (42 เดือน)
 17. อายุ 3 ปี 7 เดือน - 4 ปี (43 - 48 เดือน)
 18. อายุ 4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน (49 - 54 เดือน)
 19. อายุ 4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน (55 - 59 เดือน)
 20. อายุ 5 ปี (60 เดือน)
 21. อายุ 5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน (61 - 66 เดือน)
 22. อายุ 5 ปี 7 เดือน - 6 ปี (67 - 72 เดือน)
 23. อายุ 6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน (73 - 78 เดือน)